Graduate Students

วิทยานิพนธ์ที่สำเร็จแล้ว

ปริญญาเอก

  • การศึกษาเทคนิคโมเลกุลสำหรับการระบุสายพันธุ์ของยีสต์จากอาหารหมักและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย
    เสาวลักษณ์ ด่านสกุล
    วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ผลงานจากวิทยานิพนธ์นี้ ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ KU Journal

ปริญญาโท

วิทยานิพนธ์ที่กำลังดำเนินการ

  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นเชื้อเพื่อการผลิตข้าวหมากในระดับผู้ผลิตรายย่อย วิทยานิพนธ์ คศ.ม. (เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เริ่มวิจัย 2554)
  • การเปรียบเทียบสายพันธุ์องุ่นทำไวน์ในประเทศไทยด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ วิทยานิพนธ์ วท.ม. (การผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (เริ่มวิจัย 2554)

โครงงานและปัญหาพิเศษ ป. ตรี

  • อ่านรายละเอียดได้ที่ link