เรือง เจริญชัย

ดร. เรือง เจริญชัย (2475-2540)

Dr. Ruang Chareonchai (1932-1997)

ดร. เรือง เจริญชัย     ขณะศึกษาที่ USA

เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ณ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เสียชีวิต 6 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เวลา 16.00 น. ด้วยโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองที่คอ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อายุ 65 ปี
Date of Birth 12 May 1932 (2475) at Chiang Rai, Thailand
Death 6 December 1997 (2540) at King Monkut Hospital, aged 65

มีพี่น้อง 5 คน คือ

  1. นายอินเมือง เจริญชัย
  2. นางบัวลา สิทธิเลิศ
  3. นางจิรารัตน์ จันทจิต
  4. นางส่องศรี สุริยกุล ณ อยุธยา
  5. ดร. เรือง เจริญชัย

ประวัติสังเขป

การศึกษา เข้าศึกษาชั้นประถมปีที่ 1 ที่ โรงเรียนบ้านเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) อำเภอเทิง ชั้นประถมปีที่ 2-3 ที่โรงเรียนประจำอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และประถมปีที่ 4 ที่โรงเรียนประจำอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การที่ย้ายโรงเรียนบ่อยๆ เพราะบิดาย้ายไปรับราชการ ครอบครัวจึงย้ายตามไปด้วย เมื่อจบประถมศึกษาปีที่ 4 แล้ว ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสอบชิงทุนไปศึกษาต่อโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนจบหลักสูตรครูประถม ปป. และกลับมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นเวลา 1 ปี แล้วสอบชิงทุนไปศึกษาต่อ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จบปริญญาตรี และโท สาขา Industrial Education จาก Ohio State University และปริญญาเอกสาขา Secondary and Teachers Education จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

การรับราชการ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว ได้กลับมารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยรับราชการเป็นครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2507 เป็นศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2516 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการมัธยม พ.ศ. 2517 เป็นผู้อำนวยการกองออกแบบและก่อสร้าง พ.ศ. 2518 เป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน พ.ศ. 2521 เป็นรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2527 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2531 เป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2533 เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจนกระทั่งเกษียน และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎและประถมาภรณ์ช้างเผือก หลังจากเกษียน ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สปาฟา (SEAMEO’s Regional Centre for Archaeology and Fine Arts)

โฆษณา