อมรรัตน์ เจริญชัย

ศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย

Professor Dr. Amornrat Chareonchai

ศ.ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย

บิดา นายโกวิท ประทัดสุนทรสาร
มารดา นางองุ่น ประทัดสุนทรสาร

วัน  เดือน  ปีเกิด    ๖  ตุลาคม     ๒๔๘๐

การศึกษา

๒๕๐๑  B.Sc. (cum laude) Food Technology,The Ohio State University
๒๕๐๓  M.Sc. Foods and Nutrition, The Ohio State University
๒๕๐๕  Ph.D. Foods and Nutrition, The Ohio State University
๒๕๓๓  ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การรับราชการ

๒๕๐๘  หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
๒๕๑๘  หัวหน้าคณะวิชาคหกรรมศาสตร์    วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
๒๕๑๘  คณบดีคณะคหกรรมศาสตร์    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
๒๕๒๗  รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
๒๕๓๐   รองศาสตราจารย์    สาขาอาหารและโภชนาการ
๒๕๓๖   ศาสตราจารย์    สาขาอาหารและโภชนาการ
๒๕๔๑   เกษียณอายุราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด

๒๕๓๗   มหาวชิรมงกุฏ

สมาคมวิชาชีพ

 • กรรมการหลายสมัย    สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
 • ก่อตั้งและเคยเป็นประธานชมรมนักกำหนดอาหาร
 • ๒๕๒๒   นายกสมาคมคหกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
 • ๒๕๓๒   อุปนายกสมาคมคหกรรมศาสตร์เอเซีย
 • ๒๕๔๐   อุปนายกสมาพันธ์คหกรรมศาสตร์นานาชาติ

งานอื่นๆ

 • คอลัมน์ประจำ  โภชนาการเพื่อสุขภาพ วารสารหญิงไทย
 • ประธานคณะกรรมการแผนงานพัฒนาโภชนาการ สภาสตรีแห่งชาติฯ
 • ประธานจัดการประชุมสมาพันธ์คหกรรมศาสตร์นานาชาติ ๒๕๓๙
 • ประธานคณะอนุกรรมการ กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย
  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคสาขาพนักงานประกอบอาหาร
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาพนักงานประกอบอาหาร ของประเทศไทย
  ในการแข่งขันฝีมือเยาวชนนานาชาติ กรุงมอนทรีออล ๒๕๔๑
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาพนักงานประกอบอาหาร ของประเทศไทย
  ในการแข่งขันฝีมือเยาวชนอาเซียน ๒๕๔๔
 • ประธานอนุกรรมการเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญสาขาพนักงานประกอบอาหาร ในการแข่งขันฝีมือเยาวชนนานาชาติ กรุงโซล     ๒๕๔๔
 • เขียนบทวีดิทัศน์วิชาการจัดการงานบ้านกรมสามัญศึกษา ๒๕๔๔
 • ประธานอนุกรรมการเทคนิคสาขาพนักงานประกอบอาหาร การแข่งขันฝีมือเยาวชนระดับชาติ ๒๕๔๕
 • ประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานช่างฝีมือแรงงานสาขาพนักงานประกอบอาหารไทย
 • ประธานคณะอาจารย์สาธิตและอบรมการประกอบอาหารไทย ในโครงการฝีมือแรงงานไทยสู่ตลาดโลก    กระทรวงแรงงาน ณ ประเทศเยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย ๒๕๔๖–๒๕๔๗