สะสมผลงาน

รอบที่ 1 ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559

การสอน

ภาคการศึกษา 1/2558

  • เคมีอาหาร ก่อน midterm
  • เทคโนโลยีอาหารหมักดอง หลัง midterm

ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 3 กลุ่ม

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 เรื่อง

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการ

  • การ

ตีพิมพ์

  • เมดาน อินโดนีเซีย
  • อุบลราชธานี

งานบริการวิชาการ

  • ประธานคณะตรวจสอบคุณภาพสมาคมไวน์ไทย
  • อนุกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ

ศิลปวัฒนธรรม

งานบริหาร

  • คณะกรรมการประจำคณะ
  • กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
โฆษณา