แฟ้มผลงานปี 54

ผลงานด้านต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาภาระงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ของ ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย ในระหว่างปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

ด้านการบริหาร

  • ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2553 – 8 กุมภาพันธ์ 2554

ด้านการเรียนการสอน

  • วิชาภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมงานอาหาร ภาค 2/2553
  • วิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น ภาค 1/2554
  • วิชาเทคโนโลยีการผลิต ปริญญาโทคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 1/2554
  • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2 เรื่อง
  • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปริญญาตรี 2 เรื่อง

ด้านการวิจัย

  • หัวหน้าโครงการวิจัยทุนพัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ สกอ. เรื่อง การพัฒนาต้นเชื้อเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าว แป้ง และน้ำตาล

ด้านบริการวิชาการ

สัมมนา ดูงาน

  • ประชุมวิชาการ 29th International Specialised Symposium on Yeasts, Guadalajara, Mexico ระหว่าง 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2554
Advertisements

เกี่ยวกับ drcharoen

Professor
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Work คั่นหน้า ลิงก์ถาวร